Skip to main content

Postgres into a distributed database Citus Django Ubuntu

Citus is an open source extension of Postgres that can distribute data and queries among multiple nodes in a cluster. Because Citus is an extension (not a branch) of Postgres, when you use Citus, you are also using Postgres. You can take advantage of the latest Postgres features, tools, and ecosystem.




In apt-get I could not add repositories because it is configured by default only have support for only LTS versions of operating systems.

I will try manually downloading and installing the package.

https://repos.citusdata.com/community/  


This repository is all moved… 


I found packages on this repository. 

https://packagecloud.io/citusdata/community 

wget --content-disposition https://packagecloud.io/citusdata/community/packages/ubuntu/focal/postgresql-12-citus-10.0_10.0.2.citus-1_amd64.deb/download.deb

 sudo dpkg -i postgresql-12-citus-10.0_10.0.2.citus-1_amd64.deb


Package libpq5 is not installed.
postgresql-12-citus-10.0 depends on postgresql-12; however
Package postgresql-12 is not installed.
dpkg: error processing package postgresql-12-citus-10.0 (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:

postgresql-12-citus-10.0
 

Depends


libc6 (>= 2.17), libcurl4 (>= 7.16.2), liblz4-1 (>= 0.0~r130), libpq5 (>= 9.2~beta3), libssl1.1 (>= 1.1.0), libzstd1 (>= 1.3.2), postgresql-12

 

apt --fix-broken install




sudo dpkg -i postgresql-12-citus-10.0_10.0.2.citus-1_amd64.deb


(Reading database ... 78223 files and directories currently installed.)

Preparing to unpack postgresql-12-citus-10.0_10.0.2.citus-1_amd64.deb ...

Unpacking postgresql-12-citus-10.0 (10.0.2.citus-1) over (10.0.2.citus-1) ...

Setting up postgresql-12-citus-10.0 (10.0.2.citus-1) ...

Processing triggers for postgresql-common (225.pgdg20.10+1) ...

Building PostgreSQL dictionaries from installed myspell/hunspell packages...

Removing obsolete dictionary files:




Ok, now we will install django with Google's F1 paper is a good example, showing a multi-tenant database expanded in this way. This article discusses the technical challenges associated with expanding the Google AdWords platform; it is centered on a multi-tenant database. The F1 paper also focused on how to best model data to support many tenants/customers in a distributed database.

http://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//pubs/archive/41344.pdf 


Probably, the known example of this model is

http://www.developerforce.com/media/ForcedotcomBookLibrary/Force.com_Multitenancy_WP_101508.pdf 



Citus configuration 


sudo su - postgres

mkdir citus

export PATH=$PATH:/usr/lib/postgresql/12/bin/

initdb -D citus

pg_ctl -D citus -o "-p 9700" -l citus_logfile start

psql -p 9700 -c "CREATE EXTENSION citus;"

psql -p 9700 -c "select citus_version();"


You can connect directly to postgres via 


postrges psql -p 5432

psql (12.6 (Ubuntu 12.6-1.pgdg20.10+1))

Type "help" for help.



Check first python version and install django 


 python3

Python 3.8.6 (default, Jan 27 2021, 15:42:20) [GCC 10.2.0] on linux

sudo apt install python3-pip
pip3 --version
pip 20.1.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)
pip3 install Django
python3


Python 3.8.6 (default, Jan 27 2021, 15:42:20)
[GCC 10.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.


>>> import django
>>> print(django.get_version())
3.1.7

 

Ok, You can now install apps and add databases for django applications. 




sudo -u postgres createuser -D -A -P vacatures

Enter password for new role:

Enter it again:

root@Ubuntu-2010-groovy-64-minimal /home/sites/vacatures # sudo -u postgres createdb -O vacatures vacatures




Install connection pooling for Postgres.. 


apt install pgpool2 


Default configuration is fine if you want to use postgres installation from Ubunut 

Or config it for citus.. 


vim /etc/pgpool2/pgpool.conf 


backend_port0 = 9700 


Try to connect 


psql -Uvacatures.today -Wvacatures.today -hlocalhost -p 5433

Password:

psql (12.6 (Ubuntu 12.6-1.pgdg20.10+1))

Type "help" for help.


vacatures.today=>




For more information about table distribution or references in citus cluster see documentation http://docs.citusdata.com/en/v10.0/


Furthermore I will focus only on Django applications.

Create Django application


django-admin startproject vacatures


Postgresql configuration 


DATABASES = {

    'default': {

       'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql_psycopg2',

       'NAME': 'vacatures',

       'USER': 'vacature',

       'PASSWORD': 'vacatures',

       'HOST': 'localhost',

       'PORT': '5433', # pgpool port not postgres or citus… 

       'AUTOCOMMIT': True,

    }

}




sudo apt install python3-dev libpq-dev

pip install psycopg2

python3 manage.py migrate





Furthermore, I will move old django applications into a new setup and fix masses of minor bugs related to Django changes. So this one is no longer related to this post, I can close it.








Comments

Popular posts from this blog

Tekstverwerking python Text processing python SpaCy, TensorFlow, NLTK, Allen-NLP, Stanford-NLP

 Dit post maakt gebruik van spaCy, een populaire Python-bibliotheek die de taalgegevens en algoritmen bevat die je nodig hebt om teksten in natuurlijke taal te verwerken. Zoals u in dit post zult leren, is spaCy gemakkelijk te gebruiken omdat het containerobjecten biedt die elementen van natuurlijke taalteksten vertegenwoordigen, zoals zinnen en woorden. Deze objecten hebben op hun beurt attributen die taalkenmerken vertegenwoordigen, zoals delen van spraak. Op het moment van schrijven bood spaCy voorgetrainde modellen aan voor Engels, Duits, Grieks, Spaans, Frans, Italiaans, Litouws, Noors BokmÃ¥l, Nederlands, Portugees en meerdere talen gecombineerd. Bovendien biedt spaCy ingebouwde visualizers die u programmatisch kunt aanroepen om een grafische weergave van de syntactische structuur van een zin of benoemde entiteiten in een document te genereren.   De spaCy-bibliotheek ondersteunt ook native geavanceerde NLP-functies die andere populaire NLP-bibliotheken voor Python niet hebben. Spa

Google Closure

   Closure Library De Closure-bibliotheek is een JavaScript-bibliotheek, vergelijkbaar met andere moderne producten zoals jQuery, Angular, Vue.js, Dojo en MooTools. De coderingsstijl en het gebruik van opmerkingen in de Closure-bibliotheek zijn op maat gemaakt voor Closure Compiler. In vergelijking met andere JavaScript-bibliotheken is het de belangrijkste onderscheidende factor van Closure Compiler. Een eenvoudig compressie-experiment ontdekte dat wanneer Closure Compiler wordt gebruikt in plaats van YUI Compressor, de Closure Lib-code met 85% kan worden verminderd, wat een enorme impact kan hebben op de codecompressiecapaciteit van de compiler.    De implementatie van de  closure bibliotheek richt zich ook op leesbaarheid en prestaties. Wees zuinig bij het maken van objecten, maar wees genereus bij het benoemen en opnemen van objecten. Het heeft ook een prachtig gebeurtenissysteem, ondersteuning voor klassen en overerving en verschillende UI-componenten, waaronder bijvoorbeeld een ri

Elasticsearch install and configuration on Ubuntu

If you plan to use elastic integrated with Django then it would be better to use an old version of Elastic or replace Haystack with Django-Elasticsearch-DSL (Not tested) See old version install at bottom of this post.  New version Elasticsearch ( attention no haystack at this time )  The Elasticsearch components are not available in Ubuntu’s default package repositories. They can, however, be installed with APT after adding Elastic’s package source list. curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add - E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is required for this operation apt-get install gnupg curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add - Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)). OK echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list apt update apt